کسب اسناد و گواهینامه ها

اخذ اسناد دادگاه ، اسناد اداری ، اقدامات اسناد رسمی ، گواهی های رسمی از مقامات ایتالیایی و ثبت شرکت های ایتالیا ما برای بدست آوردن انواع اسناد دادگاه ، اسناد اداری ، اقدامات اسناد رسمی ، گواهی های رسمی از دادگاه های ایتالیا ، مدیریت عمومی و سایر آژانس های عمومی از جمله:

  • ثبت شرکتها.
  • ادارات و دفاتر دولتی ، منطقه ای و شهرداری.
  • دادگاه ها؛
  • درآمد داخلی؛
  • گمرک؛
  • اتاق های بازرگانی؛
  • INPS (تأمین اجتماعی)؛
  • INAIL (ایمنی شغلی)؛

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخذ اسناد و گواهینامه ها در ایتالیا با ما تماس بگیرید

Contact Us