اخذ مجوزهای تجاری و مجوزهای مقامات ایتالیایی

حمل مشاغل خاص ما (به عنوان مثال آژانس مسافرتی ، مبادله پول ارز و غیره) به این شرکت نیاز دارد تا پس از ادغام مجوز یا مجوز خاص تجاری کسب کند. ما در کل مراحل شروع یک تجارت در ایتالیا به مشتریان خود کمک می کنیم. ما مجوزهای تجاری ، مجوزها و مستندات لازم را برای راهاندازی مشاغل خود در ایتالیا برای نمایندگی با دفاتر عمومی و آژانسهای محلی برای شما بررسی خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخذ مجوزهای تجاری و مجوزها با ما تماس بگیرید

Contact Us