سیستم تأمین اجتماعی

سیستم تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی ، بازماندگان و معلولیت و همچنین خدمات درمانی ، مزایای بیکاری و کمک هزینه خانواده را فراهم می کند.

مبلغ مزایا عموماً بر مبنای کمکهای جمع آوری شده تأمین اجتماعی و مدت زمان خدمت است.
کلیه کارمندان و دستمزدها ، از جمله مدیران ، پروژه های کاری و خود اشتغالی باید در برنامه تأمین اجتماعی ایتالیا ثبت نام کنند.

کمکهای تأمین اجتماعی به دولت تأمین اجتماعی ایتالیا (“INPS”) پرداخت می شود. کارمندان می توانند برای افزایش مزایای تأمین اجتماعی ، به برخی صندوق های بازنشستگی (تهیه شده توسط NCAs ) بپیوندند.

انستیتوی ملی بیمه حوادث کار (“INAIL”) تقریب اً همه کارکنان را برای حوادث در محل کار و بیماری های شغلی تحت پوشش قرار می دهد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیستم تأمین اجتماعی در ایتالیا با ما تماس بگیرید.

Contact Us