مالیات شرکت

شرکت های ایتالیایی باید به شرکت ملی مالیات (IRES – Imposta sul Reddito delle Società) را بر سود و همچنین مالیات شرکت های منطقه ای (IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produtitive) پرداخت کنند.

نرخ مالیات شرکت های فدرال (IRES) در حال حاضر 24 ٪ است. نرخ مالیات شرکت های منطقه ای (IRAP) ممکن است از منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد و به طور معمول در حدود 3،9 ٪ است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مالیات شرکت در ایتالیا با ما تماس بگیرید

Contact Us