در ایتالیا مالیات بر ارزش افزوده )مالیات بر ارزش افزوده( برای تهیه تقریب اً انواع کالاها و خدمات و همچنین واردات از خارج از اتحادیه اروپا تعیین می شود. نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در ایتالیا 22 ٪ است. در بعضی موارد ، مالیات بر ارزش افزوده نرخ کاهش 4 ٪ یا 10 ٪ دارد که ممکن است در مورد محصولات اساسی اعمال شود ، در حالی که صادرات دارای درجه صفر است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مالیات بر ارزش افزوده در ایتالیا با ما تماس بگیرید.

Contact Us