تعهدات مالیاتی در ایتالیا

در طول سال ، مالیات دهندگان ملزم به رعایت یکسری تعهدات هستند که بسته به دسته و مفاصل مالیات دهنده و نوع مالیاتی که اعمال می شود ، بسته به نوع و تاریخ متفاوت است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تقریباً کلیه اظهارنامه های مالیاتی و ارتباطات مالی باید فقط با تشکیل پرونده الکترونیکی ارسال شود.

سازگاری در رابطه با مالیات مستقیم

هر دو مالیات دهندگان IRPEF و IRES باید یک بازپرداخت سالانه را تکمیل کنند تا بتوانند خود را برای سال مالیاتی قابل اجرا ارزیابی و پرداخت مالیات را به طور کامل پرداخت کنند و پرداخت مالیات به حساب سال جاری در زمان تهیه بازده است.

اظهارنامه مالیاتی باید با استفاده از یک فرم استاندارد که سالانه توسط سازمان امور مالیاتی تصویب می شود تهیه شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهدات مالیاتی در ایتالیا با ما تماس بگیرید.

Contact Us