انحلال شرکت

ما به مشتریان خود از طریق تمام مراحل انحلال و سوزاندن شرکتهای ایتالیایی توصیه می کنیم.

روش

طبق قانون ایتالیا ، مراحل بستن یک شرکت ایتالیایی به شرح زیر است:

  • جلسه سهامداران – که باید در جلوی دفتر اسناد رسمی برگزار شود – تصمیم می گیرد که شرکت را به انحلال و انتصاب انحلال دهد.
  • این قطعنامه به ثبت شرکت های ایتالیا ارسال می شود.
  • انحلال دهنده از سوییچ شرکت مراقبت خواهد کرد.
  • این شرکت از ثبت شرکتهای ایتالیا لغو می شود.

مدارک مورد نیاز

  • پروکسی از سهامداران برای برگزاری جلسه سهامداران؛
  • کتابهای شرکتی شرکت؛
  • گزارشی از حسابها در تاریخ انحلال.
  • گزارشی از مدیریت مربوطه برای دوره بعد از آخرین ترازنامه مصوب.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انحلال شرکت در ایتالیا با ما تماس بگیرید

 

 

Contact Us